Główne działy bioinformatyki

Dla pewnego usystematyzowania bioinformatyka została podzielona na cztery zasadnicze działy, które wskazują na zakres przeprowadzanych analiz. Zatem prowadzone badania opierają się dokonywaniu analizy, która zajmuje się porównywaniem genów i poszukiwaniem sekwencji, co zaliczane jest do bioinformatyki sekwencyjnej.

Kolejnym działem jest bioinformatyka strukturalna skupiająca się na badaniu prawdopodobieństwa struktury białek. Natomiast modelowanie szlaków metabolicznych, a także ekspresja genów to już dział bioinfomratyki funkcjonalnej.

Do czwartej grupy zalicza się dział systemów, które służą do analizy i modelowania wszystkich systemów biologicznych. Takie ogólne usystematyzowanie pozwala na precyzyjne określenie zakresu działań biotechnologów, a także zwrócenie uwagi na zasadnicze kwestie prowadzonych badań laboratoryjnych.

Tak szeroki zakres analiz jeszcze bardziej podkreśla znaczenie oraz konieczność dalszych działań bioinformatyki we współczesnym świecie.

www.kitcars.biz